Contents ...
udn網路城邦
民主選舉三字訣:“聖、賢、廉”
2012/12/08 18:38
瀏覽920
迴響0
推薦1
引用0

民主選舉三字訣:“聖、賢、廉”

國家元首選“聖”。聖者,通也。聲也。言聞聲知情。六德敎萬民。智仁聖義忠和。

地方首長選“賢”。賢者,多財也。財各本作才。勞也。多才也。事多而勞也。

議會民代選“廉”。廉者,仄也。此與廣爲對文。淸也,儉也,嚴利也。

聖『說文解字』

通也。邶風。母氏聖善。傳云。聖,叡也。小雅。或聖或不。傳云。人有通聖者。有不能者。周禮。六德敎萬民。智仁聖義忠和。注云。聖通而先識。洪範曰。睿作聖。凡一事精通,亦得謂之聖。从耳。聖从耳者,謂其耳順。風俗通曰。聖者,聲也。言聞聲知情。按聲聖字古相叚借。呈聲。式正切。十一部。

賢『說文解字』

多財也。財各本作才。今正。賢本多財之偁。引伸之凡多皆曰賢。人偁賢能,因習其引伸之義而廢其本義矣。小雅。大夫不均。我從事獨賢。傳曰。賢,勞也。謂事多而勞也。故孟子說之曰。我獨賢勞。戴先生曰。投壷。某賢於某若干純。賢,多也。从貝。臤聲。胡田切。十二部。

廉『說文解字』

仄也。此與廣爲對文。謂偪仄也。廉之言斂也。堂之邊曰廉。天子之堂九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。堂邊皆如其高。賈子曰廉遠地則堂高,廉近地則堂卑是也。堂邊有隅有棱。故曰廉。廉,隅也。又曰。廉,棱也。引伸之爲淸也,儉也,嚴利也。許以仄晐之。仄者,圻咢陖陗之謂。今之筭法謂邊曰廉。謂角曰隅。从广。兼聲。力兼切。七部。

http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE8Zdic81Zdic96.htm

有誰推薦more
全站分類:不分類 不分類
發表迴響

會員登入