Contents ...
udn網路城邦
行深般若由遍觀空引發神通微妙通慧成熟有情嚴淨佛土
2021/04/28 12:15
瀏覽750
迴響1
推薦27
引用0

大般若波羅蜜多經卷第四百七十七‧大唐三藏法師玄奘奉詔譯‧第二分正定品第八十一

……

●爾時,具壽善現白佛言:世尊!云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,安住諸法自性空中,引發神通波羅蜜多,安住神通波羅蜜多,能往十方殑伽沙等諸佛世界,供養恭敬諸佛世尊,於諸佛所聽受正法,種植無量殊勝善根?

○佛告善現:諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾並所說法自性皆空,唯有世俗假說名字說為世界、佛眾及法,如是世俗假說名字亦自性空。

○善現當知!若十方界及諸佛眾並所說法假說名字自性不空,則所說空應成一分。以所說空非成一分故,一切法自性皆空,其理周圓無二、無別。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,由遍觀空方便善巧,引發神通波羅蜜多,安住神通波羅蜜多,便能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念及知漏盡微妙通慧。

○善現當知!諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多,有能自在成熟有情、嚴淨佛土,證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道,諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提,於求趣時能自圓滿一切善法,亦能教他修諸善法,雖作是事而於善法都無執著。所以者何?是菩薩摩訶薩知諸善法皆自性空,非自性空有所執著,若有執著則有愛味,由無執著亦無愛味,自性空中無愛味故,能味、所味及味因緣於空法中不可得故。

○善現當知!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,安住神通波羅蜜多,引發天眼清淨過人,用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故,不依法相造作諸業,雖為有情說如是法,而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便,引發菩薩殊勝神通,用此神通作所應作一切事業。

○是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼,遍觀十方殑伽沙等諸佛世界,見已引發神境智通,往彼饒益諸有情類,或以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而作饒益,或以四念住乃至八聖道支而作饒益,或以四靜慮、四無量、四無色定而作饒益,或以八解脫乃至十遍處而作饒益,或以空、無相、無願解脫門而作饒益,或以諸餘殊勝善法而作饒益,或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。

○是菩薩摩訶薩於十方界,若見有情多慳貪者,深生憐愍說如是法:『汝等有情當行布施,諸慳貪者受貧窮苦,由貧窮故無有威德,不能自益況能益他!是故汝等當勤行施,既自安樂亦安樂他,勿以貧窮更相食噉,俱不解脫諸惡趣苦。』

若見有情毀犯淨戒,深生憐愍說如是法:『汝等有情當持淨戒,諸破戒者受惡趣苦,破戒之人無有威德,不能自益,況能益他!破戒因緣墮三惡趣,受苦異熟楚毒難忍,不能自救,況能救他!是故汝等當持淨戒,不應容納破戒之心經剎那頃,況經多時!勿自縱心後生憂悔。』

若見有情更相忿恚,展轉結恨互相損惱,深生憐愍說如是法:『汝等有情當修安忍,勿相瞋忿結恨相害,諸忿恨心不順善法,增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故,身壞命終當墮惡趣,受諸極苦難有出期,是故汝等不應容納忿恨之心經剎那頃,何況令其長時相續!汝等今者展轉相緣,應起慈心作饒益事。』

若見有情懶惰懈怠,深生憐愍說如是法:『汝等有情當勤精進,勿於善法懶惰懈怠,諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無量苦,是故汝等不應容納懈怠之心經剎那頃,何況令其長時相續!』

若見有情失念散亂心不寂靜,深生憐愍說如是法:『汝等有情當修靜慮,勿生失念散亂之心,如是之心不順善法,增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終,墮諸惡趣受無量苦,是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃,何況令其長時相續!』

若見有情愚癡惡慧,深生憐愍說如是法:『汝等有情當修勝慧勿起惡慧,起惡慧者於諸善趣尚不能往,況得解脫!汝等由此惡慧因緣,墮諸惡趣受無量苦,是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃,何況令其長時相續!』

○若見有情多貪欲者深生憐愍,方便令其修不淨觀;若見有情多瞋恚者深生憐愍,方便令其修慈悲觀。若見有情多愚癡者深生憐愍,方便令其修緣起觀。若見有情多憍慢者深生憐愍,方便令其修界分別觀。若見有情多尋伺者深生憐愍,方便令其修持息念。若見有情失正道者深生憐愍,方便教導令入正道,謂聲聞道、或獨覺道、或如來道,方便為彼說如是法:『汝等所執皆自性空,非空法中可有所執,以無所執為空相故。』

○如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,安住神通波羅蜜多,方能自在宣說正法,利益安樂諸有情類。善現當知!若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多,不能自在宣說正法,與諸有情作饒益事。善現當知!如鳥無翅,不能自在飛翔虛空遠有所至,諸菩薩摩訶薩亦復如是,若無神通波羅蜜多,不能自在宣說正法,與諸有情作饒益事。是故,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,應引發神通波羅蜜多,若引發神通波羅蜜多,即能自在宣說正法,隨意利樂諸有情類。

○善現當知!諸菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼,遍觀十方殑伽沙等諸佛世界,及觀生彼諸有情類,見已引發神境智通,經須臾間往到彼界,以他心智如實了知彼諸有情心、心所法,隨其所應為說法要,謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,或說四念住乃至八聖道支,或說四靜慮、四無量、四無色定,或說八解脫乃至十遍處,或說空、無相、無願解脫門,或說一切陀羅尼門、三摩地門,或說內空乃至無性自性空,或說真如乃至不思議界,或說苦、集、滅、道聖諦,或說因緣乃至增上緣,或說從緣所生諸法,或說無明乃至老死,或說種種蘊、處、界門,或說聲聞道,或說獨覺道,或說菩薩道,或說菩提,或說涅槃,令彼有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○是菩薩摩訶薩以極清淨過人天耳,能聞一切人非人聲。由此天耳遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法,聞已受持思惟義趣,隨所聞法能為有情如實宣說,或說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,廣說乃至或說菩提,或說涅槃,令彼有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○是菩薩摩訶薩以極清淨他心智通,如實了知諸有情類心、心所法,隨其所應為說法要,謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,廣說乃至或說菩提、或說涅槃,令彼有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通,能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通,如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別,若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者,便為宣說諸宿住事,因斯方便為說正法,謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,廣說乃至或說菩提,或說涅槃,令彼有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通,往到十方殑伽沙等諸佛世界,親近供養諸佛世尊,於諸佛所種諸善根,還來本土為有情說諸佛土事,因斯方便為說正法,謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,廣說乃至或說菩提,或說涅槃,令諸有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通,如實了知諸有情類漏盡未盡,亦如實知漏盡方便,為未盡者宣說法要,謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多,廣說乃至或說菩提,或說涅槃,令諸有情聞是法已,皆獲殊勝利益安樂。

○如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故,隨意所樂受種種身,不為苦樂過失所染,如佛化身雖能施作種種事業,而不為彼苦樂過失之所雜染。

○如是,善現!諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時,應遊戲神通波羅蜜多,若遊戲神通波羅蜜多,則能成熟有情、嚴淨佛土,疾證無上正等菩提。善現當知!若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土,終不能得所求無上正等菩提。

……

註:善現即是須菩提尊者。

有誰推薦more

限會員,要發表迴響,請先登入
迴響(1) :
1樓. Path Walker
2021/05/07 15:35
感恩分享 般若經教

拜讀大般若經教  對治諸煩惱

依所緣境作觀  菩提分分現

~

若能方便為諸有情,說如是法而作饒益:

汝等所執皆自性空,

非空法中可有所執,

以無所執為空相故。

感恩Path Walker

璽友2021/05/10 09:06回覆