standmood76 的部落格
原文網址:http://blog.udn.com/standmood76/163566321
列印日期:2024/04/20
尊 重 珍 重 都是學問
2021/06/06 18:25:13


           老俗話   ;    兩岸是       國共內戰   留下來的


                              兩岸一家親        是  家族情


                                 為了       活的 好


                                一方   合情  合理  規勸


                                一方   根據實在歷練    堅持己見


                                     都算  好事    與     對 錯  無牽連


                                         當然   其中   存有政權系統分別


                                              如今    老百姓  明白


                                                     為了   啥   而活著


                                                      理念   再   合情理


                                                 難 抵     一方     實存 堅持
                             啥  ?    玄學 哲學 ............. 遠離了