Contents ...
udn網路城邦
般若部 二十
2020/11/11 03:59
瀏覽129
迴響0
推薦3
引用0

般若部 二十

    大般若波羅蜜多經卷第十八
    初分教誡教授品第七之八
    「復次,善現!所言菩薩摩訶薩者,於意云何?即眼界增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「復次,善現!所言菩薩摩訶薩者,於意云何?即色界增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即色界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即聲香味觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「復次,善現!所言菩薩摩訶薩者,於意云何?即眼識界增語是菩薩摩訶薩不?

    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「復次,善現!所言菩薩摩訶薩者,於意云何?即眼觸增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「復次,善現!所言菩薩摩訶薩者,於意云何?即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩
摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受出世閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在兩閒增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」
    「即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不?」
    「不也,世尊!」

有誰推薦more
全站分類:知識學習 檔案分享
自訂分類:佛學經書

限會員,要發表迴響,請先登入