Contents ...
udn網路城邦
中華佛教百科全書(十一) 續 二千二百零二
2018/06/14 03:37
瀏覽643
迴響0
推薦5
引用0
◎因分‧果分
華嚴宗教義。出自世親的《十地經論》。
因分是普賢的境界,可說。果分是諸佛的自證
境界,不可說。因此又稱因分可說、果分不可
說。或稱緣起因分、性海果分。
《十地經論》卷二引《十地經》之文,云
(大正26‧133c)︰「如空中鳥跡,難說不可
見,十地義如是,不可得說聞,(中略)我但
說一分。」又云︰「前言十地義,如是不可得
說聞,今言我但說一分,此言有何義,是地所
攝有二種︰(一)因分,(二)果分。說者謂解釋,一
分者是因分於果分為一分故,言我但說一分。」
法藏賢首依《十地經論》的解釋,在《五
教章》卷一以此因分、果分為別教一乘之二門
,謂(1)性海果分,指諸佛之內證,唯與證相應
,而不與教相應,即遠離外聞,故為不可說。
(2)緣起因分,乃普賢之境界,係隨應機緣所起
,與教相應,有因人所知所了之分齊,是為可說。
據《華嚴經探玄記》卷十所載,就此因分
、果分,有以下種種說法︰
(1)以能詮之教為因分,所詮之義為果分。
(2)以地前菩薩之因行為因分、地上菩薩之證智為果分。
(3)十地分漸增、圓滿二門。若約漸增門,則
有分齊,因此可說,如月之漸增;就圓滿門,
則無分齊,故不可說,如滿月時無差別。
(4)十地有二義,一者,於教所安立之十地法
門,在聽聞者之意識上顯現相似之義,名為因
分。二者,言慮俱亡而證入十地正行,離諸言
教所安立之相,名為果分。因此因分可說,果分不可說。
對以上四說,法藏曾加以評破云(大正35‧299a)︰
「今釋有兩重。(一)此十地有二分︰一就實十
地,唯佛所知、佛智所行,名為果分。(中略
)二隨相十地,菩薩所知、菩薩所行,名為因
分。是即果分玄絕,當不可說,因分約機,是
即可說,此義通一部經中大意。(中略)(二)言
十地有二分︰(一)約妙智,正證智如境故,離相
離言故,名果分,即不可說,如彼鳥跡同於虛
空不可說也。(二)約方便寄法,顯地差別如下文
,初二三地宮同世間,四五六地同二乘等。又
寄禪支道品諸諦緣生以顯地別,令眾因此表解
地義,故名因分。」
此中,第一義係以佛之所知所行為果分,
菩薩之所知所行為因分;第二重乃以正智為果
分不可說,方便寄位而顯十地之差別為因分可說。
對於法藏之以果分為佛之所知所行,慧苑
於《續華嚴經略疏刊定記》卷九持反對說法,
他認為因分、果分唯在十地,於一證智,從不
壞相方面而言是可言說,故名為因分,就「相
即無相、非言所及」方面而言,則名為果分。
因此,因、果二分非一非異。關於此,澄觀亦
於《華嚴經隨疏演義鈔》卷三十四(中)謂證
智冥同果海,即因、果二分雖於十地分別修證
,但所證入之智皆冥同果海,亦即雖在因位中
,卻屬於果分。可知因、果二分是暫時的分別
,二者原本無二,如波之於水。
〔參考資料〕 《華嚴經略策》;《華嚴五教章義
苑疏》卷一;《華嚴五教章通路記》卷二。
有誰推薦more
全站分類:知識學習 檔案分享
自訂分類:佛法書堂

限會員,要發表迴響,請先登入