Contents ...
udn網路城邦
【與牛、馬有關的詞語】
2008/09/08 03:10
瀏覽2,554
迴響0
推薦2
引用0

【與牛、馬有關的詞語】

馬:ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ牛與馬的合稱。比喻受奴役﹑供人驅使的人。文明小史˙第四十六回:「直要使中國四萬萬百姓,一個個都貧無立錐之地,然後服服貼貼的做他們的牛馬,做他們奴隸。」

牛馬走:ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ ㄗㄡˇ走,僕役。牛馬走指為人掌牛馬的僕役。為自謙之辭。文選˙司馬遷˙報任少卿書:「太史公牛馬走,司馬遷再拜言。」明˙汪廷訥˙種玉記˙第二齣:「生事從牛馬走。功名未嘖時人口。腰間留得劍光寒。沖星斗。」 

牛童馬走:ㄋㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄗㄡˇ比喻地位卑賤的人。唐.元稹.白氏長慶集序。走,僕役。

土牛木馬:ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ泥塑的牛,木做的馬。形似牛馬而非牛馬,比喻有其名而無實用。關尹子‧八籌:「知物之偽者,不必去物,譬如見土牛木馬,雖情存牛馬之名,而心忘牛馬之實。」

牛馬之衣:ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ  ㄧ比喻窮人所穿的衣服。漢書‧卷二十四‧食貨志上:「故貧民常衣牛馬之衣,而食犬彘之食。」

牛馬襟裾:ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄣ ㄐㄩ比喻人行事像禽獸一般。元˙君寶˙秋胡戲妻˙第三折:「我罵你個沐猴冠冕牛馬襟裾!」=馬牛襟裾。 

○馬牛襟裾:ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩ指馬牛穿上人的衣服。人行事像禽獸一般。比喻沒有頭腦和無知的人。襟、裾,泛指衣服。襟裾,人穿的衣服。=牛馬襟裾、襟裾馬牛、裾馬襟牛。

○裾馬襟牛:ㄐㄩ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ指馬牛穿上人的衣服。比喻沒有頭腦和無知的人。裾、襟,泛指衣服。明˙高濂˙玉簪記˙第二十一齣:「我若做浪蝶遊蜂,老天呵,須教是裾馬襟牛。」=襟裾馬牛。

襟裾馬牛:ㄐㄧㄣ ㄐㄩ ㄇㄚˇㄋㄧㄡˊ指馬牛穿上人的衣服。比喻沒有頭腦和無知的人。襟、裾,泛指衣服。元˙汪元亨˙朝天子˙新詩吟興濃套:「厭襟裾馬牛,笑衣冠沐猴。」醉醒石˙第十四回:「此處若差些子,便是襟裾馬牛。」=裾馬襟牛。

牛溲馬勃:ㄋㄧㄡˊ ㄙㄡ ㄇㄚˇ ㄅㄛˊ比喻微賤的東西。牛溲,車前草,可治水腫、腹脹。馬勃為菌類,可為止血藥。唐˙韓愈˙進學解:「玉札丹砂,赤箭青芝,牛溲馬勃,敗鼓之皮,俱收並蓄,待用無遺者,醫師之良也。」馬勃牛溲。

馬勃牛溲:ㄇㄚˇ ㄅㄛˊ ㄋㄧㄡˊ ㄙㄡ比喻微賤的東西。=牛溲馬勃。

牛頭馬面:ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄇㄚˇ ㄇㄧㄢˋ神話傳說地獄中的鬼卒。喻世明言˙卷三十二˙遊酆都胡母迪吟詩:「階下侍立百餘人,有牛頭馬面,長喙朱髮,猙獰可畏。」

○木牛流馬:ㄇㄨˋ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˊ ㄇㄚˇ三國時代,諸葛亮所製造運輸兵糧的工具,有機關可以自動。三國志˙卷三十五˙蜀書˙諸葛亮傳:「亮性長於巧思,損益連弩,木牛流馬,皆出其意。」

牧牛放馬:ㄇㄨˋ ㄋㄧㄡˊ ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ放飼牲畜。三國演義˙第二十三回:「許褚可使牧牛放馬,樂進可使取狀讀招。」

休牛放馬:ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄡˊ ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ將牛馬放牧,不再作軍用。比喻天下昇平,不再動用干戈。抱朴子˙內篇˙釋滯:「今喪亂即平,休牛放馬,烽燧滅影」。=休牛歸馬、休牛散馬。

休牛歸馬:ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄡˊ ㄍㄨㄟ ㄇㄚˇ將牛馬放牧,不再作軍用。比喻天下昇平,不再動用刀兵。藝文類聚˙卷十三˙帝王部三˙晉穆帝引晉穆帝哀策文:「風掃天宇,休牛歸馬,卷旗臥鼓,俾我蒸民。」=休牛放馬、休牛散馬。

休牛散馬:ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄡˊ ㄙㄢˋ ㄇㄚˇ將牛馬放牧,不再作軍用。比喻天下昇平,不再動兵。隋書˙卷五十七˙薛道衡傳:「於是八荒無外,九服大同,四海為家,萬里為宅。仍休牛散馬,偃武修文。」=休牛放馬、休牛歸馬。

放牛歸馬:ㄈㄤˋ ㄋㄧㄡˊ ㄍㄨㄟ ㄇㄚˇ比喻休兵不戰,一片太平氣象。語本書經˙武成:「乃偃武修文,歸馬於華山之陽,放牛於桃林之野,示天下弗服。」

歸馬放牛:ㄍㄨㄟ ㄇㄚˇ ㄈㄤˋ ㄋㄧㄡˊ放回戰時軍用的牛、馬。比喻息兵。語本書經˙武成:「乃偃武修文,歸馬於華山之陽,放牛於桃林之野,示天下弗服。」

呼牛呼馬:ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨ ㄇㄚˇ比喻是非本無一定的標準,毀譽隨人而定,不加計較。語本莊子˙天道:「昔者子呼我牛也,而謂牛;呼我馬也,而謂之馬。苟有其實,人與之名而弗受,再受其殃。」=呼牛作馬。

呼牛作馬:ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ比喻是非本無一定的標準,毀譽隨人而定,不加計較。明˙徐復祚˙宵光記˙第二齣˙尉弟:「時不偶,且躬操敝帚,任他人呼牛作馬,只低頭。」=呼牛呼馬。

做牛做馬:ㄗㄨㄛˋㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ比喻工作勤奮勞苦。◎先生為了養家活口,每日早出晚歸,做牛做馬,從不休息。

問牛知馬:ㄨㄣˋ ㄋㄧㄡˊ  ㄇㄚˇ先打聽牛的價錢,即可以推知馬的價錢。見漢書˙卷七十六˙趙廣漢傳。比喻從旁推敲以得知事實真相。=問羊知馬。

敲牛宰馬:ㄑㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄇㄚˇ宰殺牲口。元˙無名氏˙黃花峪˙第二折:「俺這裡敲牛宰馬,做個慶喜的筵席。」孤本元明雜劇˙桃園結義˙第三折:「俺如今敲牛宰馬將蒼天告,則願的共死同生未為老。」

童牛角馬:ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄩㄝˊ ㄇㄚˇ無角的牛和生了角的馬。比喻事物不倫不類,違背常理。漢‧揚雄‧太玄經‧卷三‧更。

風馬牛不相干:ㄈㄥ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ比喻事物之間毫不相干。老殘遊記二編˙第九回:「你想我那陽間的丈夫自己先不成個人,連他父母聽說也做了野鬼,都得不著他的一點祭祀,況夫妻情義更如風馬牛不相干了。」=風馬牛不相及。

風馬牛不相及:ㄈㄥ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˊ語出左傳˙僖公四年:「齊侯以諸侯之師侵蔡,蔡潰,遂伐楚。楚子使與師言:『君處北海,寡人處南海,唯是風馬牛不相及也。不君之涉吾地也。』」比喻事物之間毫不相干。明˙瞿佑˙剪燈新話˙卷四˙龍堂靈堂錄:「子述曰:『龍王處於水府,賤子遊於塵世,風馬牛三不相及也。雖有嚴命,何以能至?』」=風馬牛不相干、風馬牛不相關。  

莫與兒孫作馬牛:ㄇㄛˋ ㄩˇ ㄦˊ ㄙㄨㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˊ(諺語)比喻父母不必為兒女操心太多。元˙無名氏˙漁樵記˙第二折:「月過十五光明少,人到中年萬事休。兒孫自有兒孫福,莫與兒孫作馬牛。」警世通言˙卷二˙莊子休鼓盆成大道:「至於生子生孫,就是下一輩事,十分周全不得了。常言道得好:『兒孫自有兒孫福,莫與兒孫作馬牛。』」 

有誰推薦more
發表迴響

會員登入