nj4qj6xup6 的部落格
原文網址:http://blog.udn.com/nj4qj6xup6/97715930
列印日期:2018/05/23
《添聲楊柳枝》常山趙子龍
2017/03/21 07:00:00


 
蜀略常山趙子龍。卓仁忠。


布衣真才晾旁宗。實英雄。


銀甲戟槍衝陷陣。謀奇準。野台長阪說書紅。戲詞中。